Kancelaria radcy prawnego

Mateusz Sawaryn

Świadczymy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej osób fizycznych, spółek prawa handlowego i podmiotów gospodarczych na terenie Polski i Europy.

Kancelaria radcy prawnego

Mateusz Sawaryn

Kancelaria zapewnia fachową pomoc w możliwie najkrótszym czasie. Oferuje stałą dostępność i łatwy kontakt z Klientem.

.

Skorzystaj z Bezpłatnej Konsultacji

.

Sprawy Procesowe

i Windykacyjne

Prawo konsumenckie

i e-commerce

Prawo spółek

i obsługa korporacyjna

Prawo Pracy

Prawo Umów

i Prawo Cywilne

Prawo Własności

intelektualnej

Inne

Radca  Prawny  Mateusz  Sawaryn

Radca Prawny Mateusz Sawaryn – Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od roku 2008 zdobywał doświadczenie pracując w wiodących Kancelariach prawniczych w Katowicach oraz Warszawie (m.in. w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka). Od początku roku 2015 prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego, w której wykorzystuje nabytą dotychczas wiedzę.

 

Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym, w szczególności w obsłudze korporacyjnej spółek, obsłudze transakcji obrotu spółkami i ich przedsiębiorstwami, a także w doradztwie w kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez spółki, osoby fizyczne lub inne podmioty organizacyjne. Posiada także doświadczenie procesowe (w szczególności w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy). Pracując na rzecz swoich Klientów, radca prawny Mateusz Sawaryn wykazuje się w szczególności zaangażowaniem, co w połączeniu z jakością jest gwarancją osiągnięcia indywidulanie ustalonych celów.

Zakres  działalności

Kancelaria oferuje świadczenie usług w zakresie:

 • tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, wraz z ich przygotowaniem,
 • przygotowania umów i statutów spółek oraz doradztwem co do rodzaju zakładanej spółki,
 • przygotowania i opiniowania umów zawieranych pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami,
 • reprezentowania i rozwiązywania sporów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami spółek,
 • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
 • pełnej obsługi prawnej w procesie zakładania spółek oraz reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych,
 • łącznia, podziału i przekształceń spółek prawa handlowego oraz sprzedaży i zakupu udziałów oraz akcji spółek,
 • badań prawnych spółek (due diligence),
 • obsługi prawnej spółek, firm i przedsiębiorców.

Kancelaria doradza we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych, w szczególności:

 • przygotowania, negocjacji i opiniowania umów,
 • doradztwo w trakcie wykonywania umów,
 • dochodzenie roszczeń powstałych w wyniku realizacji umów pomiędzy stronami stosunku prawnego,
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy Klientów Kancelarii,
 • ekspertyzy oraz opinie prawne z zakresu prawa cywilnego (prawa rzeczowego, zobowiązań, spadkowego, rodzinnego).

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie:

 • projektowania, negocjowania i opiniowania umów związanych z prawem autorskim,
 • obrotu prawem autorskim i prawami pokrewnymi,
 • dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem osobistych i majątkowych praw autorskich,
 • redagowania umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz wypełniania obowiązków informacyjnych,
 • doradztwa z zakresu ochrony danych osobowych,
 • doradztwa w zakresie prawa własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty).

Kancelaria oferuje świadczenie usług z zakresu prawa konsumenckiego zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i konsumentów. Prowadzimy działania w zakresie:

 • przygotowania i wprowadzania do obrotu ogólnych warunków sprzedaży i/lub świadczenia usług przygotowania regulaminów sklepów internetowych, biur podróży i innych aktów zawierających regulację pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą,
 • pełnej pomocy prawnej przy wszelkich zagadnieniach prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w szczególności pomoc przy prowadzeniu działalności poprzez sieć internet), reprezentacji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie udzielania pomocy prawnej dotyczącej:

 • analizy i projektowania dokumentacji pracowniczej, jak np. regulaminy pracy oraz regulaminy wynagradzania,
 • procesów zwolnień grupowych,
 • przygotowania indywidualnych umów o pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności oraz przygotowania dokumentacji związanej z zakończeniem stosunku pracy,
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do pobytu i podjęcia pracy przez cudzoziemców na terenie Polski,
 • reprezentacji procesowej przed sądami pracy wszystkich instancji, w szczególności w sprawach dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, ustalenia istnienia stosunku pracy, zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, a także mobbingu.

Kancelaria oferuje usługi w zakresie prowadzenia postępowań przedsądowych i sądowych:

 • reprezentowanie Klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz komornikami, w tym w sporach z kontrahentami, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z umów,
 • prowadzenie przedsądowych negocjacji oraz korespondencji z drugą stroną sporu.
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wyrządzone na osobie oraz w mieniu, dochodzenia zadośćuczynień za doznaną krzywdę,
 • prowadzenie spraw rozwodowych oraz spraw spadkowych,
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi na wszystkich etapach postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
 • uzyskiwanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (koncesji OPC i OPZ) i innych koncesji administracyjnych.

Świadczymy  usługi  dla

Baza  Wiedzy

Made with heart icon by createIT logo